Thaddeus Kosciuszko By Julian Rys  Thaddeus Kosciuszko By Julian Rys George Washington By William Rush  George Washington By William Rush Mary White Morris By Charles Wilson Peale  Mary White Morris By Charles Wilson Peale
Benjamin Fraklin By David Martin  Benjamin Fraklin By David Martin Martha Curtis Washington By Charles Willson Peale  Martha Curtis Washington By Charles Willson Peale George Making a Striking Pose  George Making a Striking Pose